ترازو بزرگسال

ترازو قپانی بزرگسال به همراه قدسنج

مدل S7700HR

ترازو بزرگسال به همراه قدسنج

مدل S7200HR

ترازو بزرگسال بدون قدسنج

مدل S7200EU

ترازو کفی

ترازو کفی عقربه ای

مدل S758

ترازو کفی عقربه ای

مدل 759

ترازو کفی عقربه ای

مدل S4710

ترازو نوزاد

ترازو قپانی اطفال رومیزی

مدل S725

تزارو دیجیتال اطفال(میز و قدسنج کمدی)

مدل S7850

ترازو دیجیتال اطفال به همراه قدسنج

مدل S7800

ترازو دیجیتال اطفال بدون قدسنج

مدل S7660

قدسنج

قدسنج دیواری ثابت استیل

مدل S222

قدسنج پرتابل با کف آهنی

مدل 225

قدسنج دیواری فازینی

مدل S208

قدسنج نوزاد

قدسنج سفره ای فازینی

مدل S210

ترازو خطکشی فازینی

مدل S209